2022

16.12.2022 22:45

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda zverejnené dňa 27.06.2022 PDF

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 2/2022 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Malatíny zverejnené 27.06.2022 PDF

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malatíny zverejnené 16.12.2022 PDF

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny zverejnené 16.12.2022 PDF

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda zverejnený dňa 01.06.2022 PDF

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 2/2022 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Malatíny zverejnený 01.06.2022 PDF

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malatíny zverejnený 28.11.2022 PDF

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny zverejnený 28.11.2022 PDF