Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

20.04.2022 15:20

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE MALATÍNY

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí 14. apríla 2022 Uznesením č. 16/3/2022

Vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Malatíny na deň 23.06.2022

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie

Rozsah výkonu funkcie: pracovný úväzok v rozsahu 10%

Iné kritériá a požiadavky: v zmysle zákona č. 369/1990Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných predpisov.

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:

  1. Titul, meno priezvisko, adresa trvalého bydliska, prípadne adresa na doručovanie písomností, ak nie je zhodná s adresou trvalého bydliska, kontaktné údaje (e-mail, telefón, mobil)
  2. profesijný životopis
  3. úradne overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z., o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
  5. písomný súhlas so spracovaním osobných poskytnutých osobných údajov podľa § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účel voľby na hlavného kontrolóra obce Malatíny.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínach dňa 23.06.2022 verejným hlasovaním v budove Kultúrneho domu v Malatínach.

Kandidáti na hlavného kontrolóra budú mať možnosť vystúpiť pred Obecným zastupiteľstvom v Malatínach v deň konania voľby hlavného kontrolóra, a to v trvaní max. 5 minút, v poradí v akom boli doručené prihlášky. Poslanci môžu po prezentácii klásť kandidátovi otázky súvisiace s funkciou hlavného kontrolóra.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať svoju písomnú prihlášku a ostatné požadované doklady na Obecný úrad v Malatínach najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra v zalepenej obálke označenej na prednej strane slovami „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“.

Prihlášky je potrebné doručiť do 09.06.2022 do 12,00 hodiny.

Nástup do pracovného pomeru je dňa 01.07.2022

Adresa:

Obec Malatíny

Malatíny 9

032 15 Partizánska Ľupča

Ing. Jaroslav Podhorány

starosta obce

vyhlásenie voľby HK v obci Malatíny