Správa o hodnotení strategického dokumentu "PHSR ŽSK 2021+"

27.06.2022 11:30

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ŠSV a vybraných zložiek ŽP kraja zaslal žiadosť o stanovisko k Správe o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+" PDF 

Správa o hodnotení uvedeného strategického dokumentu je zverejnená na internetovej stránke: https//www.enviroportal.sk/sk/eia//detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn