Správa o hodnotení strategického dokumentu "Nízkouhlíková stratégia ŽSK"

14.03.2022 10:10

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP zaslal Správu o hodnotení strategického dokumentu "Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030"

1. list k správe

2. správa o hodnotení 

3. prílohy k správe

4. nízkouhlíková stratégia ŽSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-zilinskeho-samospravneho-kraja-na-roky-2020-20