Územný plán regiónu Žilinského kraja

29.11.2022 11:15

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ŠVS a vybratých zložiek ŽP kraja zasiela informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko "Územný plán regiónu Žilinského kraja"

Oznámenie

Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejenená na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja