Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

05.10.2017 16:05

Správne konanie 05.10.2017 PDF