Oznámenie o strategickom dokumente "PHSR ŽSK 2021+"

31.08.2021 07:00

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP zaslal oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+". 

1. list k oznámeniu

2. oznámenie

Oznámenie o strategiskom dokumnete je zverejnené aj na internetovej stránke: https:IIwww.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn