Návrh VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a poplatkoch

28.11.2022 11:40

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odopady na území obce Malatíny zverejnený dňa 28.11.2022 PDF