Návrh VZN č. 3/2022 o nakladaní s KO a DSO

28.11.2022 11:30

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malatíny zverejnený dňa 28.11.2022 PDF