VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku

14.12.2020 12:20

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny PDF