VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

14.12.2020 12:25

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malatíny PDF