Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK - záverečné stanovisko

14.01.2021 07:45

Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP o predložení záverečného stanoviska k posúdeniu strategického dokumentu PDF

Do dokumentu je možné nahliadnuť na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne 

Pripomienky je možné zasielať na adresu: obec.malatiny@gmail.com do 29.01.2021