Oznámenie o uložení zásielky Sarah Deliči

18.06.2020 13:30

Obec Malatíny v zmysle ustanovenia §5 zákona č.253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie poštovej zásielky pre adresáta:

Sarah Deliči

Malatíny 9

032 15 Partizánska Ľupča

od odosielateľa: VÚB Banka a.s., Ul. 29. augusta 3, P.O.Box 87, 058 01 Poprad

Uvedenú poštovú zásielku je možné vyzdvihnúť počas úradných hodín Obecného úradu Obce Malatíny, v lehote do 03.07.2020.

Vyvesené : 18.06.2020

Zvesené : 03.07.2020