Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č.2 ÚP obce Ľubeľa

30.05.2022 11:25

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor strostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvu na ŽP zaslal oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Ľubeľa". Oznámenie je zverejené na webovej stránke ministerstva (enviroportal.sk). Oznámenie TU