Oznámenie o strategickom dokumente "SMART Koncepcia rozvoja kultúry ŽSK"

25.01.2022 13:10

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP zaslal oznámenie o strategickom dokumente "SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja".

1. list k oznámeniu

2. oznámenie

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/smart-koncepcia-rozvoja-kultury-zilinskeho-samospravneho-kraja