Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.2"

29.07.2021 11:55

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP zaslal oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 2" PDF

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmeny-doplnky