Október - mesiac úcty k starším

14.10.2021 12:50

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Milí spoluobčania, kultúrna komisia obce Malatíny vás pri príležitosti "Októbra - mesiaca úcty k starším" pozýva na vypočutie rozhlasového pásma v miestnom rozhlase dňa 17. októbra 2021 (nedeľa) so začiatkom o 16:00 hodine. Pozvánka V rámci programu si vypočujete aj príhovor starostu obce Ing. Jaroslava Podhorányho našim seniorom. Následne členovia kultúrnej komisie, poslanci a starosta odovzdajú našim seniorom (občanom obce s vekom 60 rokov vrátane a viac) darčeky formou osobnej roznášky po domoch.