Dokumenty

ŠTATÚT OBCE MALATÍNY

Štatút obce 2018
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č.3


Verejné vyhlášky

Zámer predaja pozemkov 55/2014
Zámer predaja pozemkov 47/2014
 

Tlačivá

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti
Tlačivo priznania k miestnym daniam
Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam
Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam
Daň za ubytovanie
Oznámenie o prevzatí plnenia povinnosti poplatníka za KO a DSO
DOHODA O VYUŽÍVANÍ A VYÚČTOVANÍ MNOŽSTVOVÉHO ZBERU ZA KO A DSO
Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Fyzické osoby : Oznámenie vzniku / zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Právnické osoby : Oznámenie vzniku / zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Žiadosť o pridelenie súpisného a orientačného čísla
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevniny
Ohlásenie drobnej stavby
Evidenčný list psa

 

 

Voľby
Rok 2018

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka MVK a OVK
Oznámenie - vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávnych obcí
Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča

Rok 2014
Vyhlásenie kandidatúry na starostu obce
Vyhlásenie kandidatúry na poslancov obce

Audítor

ROK 2016
Správa z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016
ROK 2015

Výročná správa audítora za rok 2015
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke rok 2015
ROK 2014
Výročná správa audítora za rok 2014
Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke rok 2014
ROK 2013
Správa nezávisleho Audítora
Dodatok správy Audítora